നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku #2020

നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku By M.T. Vasudevan Nair Ninte Ormaykku Collection of stories by M T Vasudevan Nair
 • Title: നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku
 • Author: M.T. Vasudevan Nair
 • ISBN: -
 • Page: 403
 • Format: Paperback
 • നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku By M.T. Vasudevan Nair Collection of stories by M.T Vasudevan Nair
  നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku By M.T. Vasudevan Nair
  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku - by M.T. Vasudevan Nair
   403 M.T. Vasudevan Nair
  • thumbnail Title: DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku - by M.T. Vasudevan Nair
   Posted by:M.T. Vasudevan Nair
   Published :2019-07-10T22:45:25+00:00

  About "M.T. Vasudevan Nair"

  1. M.T. Vasudevan Nair

   Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair Malayalam born 9 August 1933 , popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj He is one of the most prolific and versatile writers in modern Malayalam literature In 2005, India s third highest civilian honour Padma Bhushan was awarded to him He was awarded the highest literary award in India Jnanpith for his work Randamoozham.More information enpedia wiki M._T._Va

  199 thoughts on “നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് | Ninte Ormaykku”


  1. This was the first book I read of the author I was astonished to see how easily he could say about the thoughts and feelings of a small boy Like the hero, I also always wanted to have an elder brother which is not possible You could easily feel the thoughts of a boy, the jealous he felt for his friends How small things excited us as a child I can never forget the rubber moonga in the story A must read
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *